Innovaties

Innovaties en innovatieve projecten komen doorgaans in aanmerking voor subsidie. Zowel in Nederland als op Europees niveau zijn er veel mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidie of andere financiële ondersteuning.

De negen fases van Onderzoek & Ontwikkeling (TRL)

Europese subsidies, maar ook steeds meer Nederlandse subsidieregelingen, hebben betrekking op het gewenste Technology Readiness Level (TRL) van een innovatieproject. Een TRL geeft aan in welke fase een ontwikkelingsproject zich bevindt. In totaal zijn er negen fases gedefinieerd die samen het totale ontwikkelingsproces weergeven. Subsidieregelingen als bijvoorbeeld Horizon 2020 en de Vroege Fase Financiering geven aan in welke fase een project zich moet bevinden om in aanmerking te komen voor subsidie.

In het onderstaande schema worden de TRL’s weergegeven.

Hoewel de exacte definities van de negen niveaus nog wel eens kunnen verschillen, is een goed voorbeeld te vinden in de definities die recent door de POP3-regeling worden gebruikt:

Level 1: Het innovatieve idee en de basisprincipes worden onderzocht. Denk hierbij aan fundamenteel onderzoek en deskresearch.

Level 2: Wanneer de basisprincipes zijn onderzocht, kunnen het technologisch concept en de praktische toepassingen worden geformuleerd. In deze fase vindt experimentele en/of analytische studie plaats.

Level 3: De toepasbaarheid van het concept wordt op experimentele basis onderzocht (experimenteel proof of concept). Hypotheses over verschillende componenten van het concept worden getoetst en gevalideerd.

Level 4: Proof of concept wordt op labschaal getest: design, ontwikkeling en het testen van technologische componenten vinden plaats in een lab omgeving. Technische basiscomponenten worden geïntegreerd met elkaar om de werking te garanderen. Een prototype dat in deze fase wordt ontwikkeld kost relatief weinig geld en tijd om te ontwikkelen en is daarmee nog ver verwijderd van een definitief product, proces of dienst.

Level 5: De werking van het technologisch concept wordt onderzocht in een relevante omgeving (validatie in pilot). Dit is de eerste stap in demonstratie van de technologie. Een prototype dat in deze fase wordt ontwikkeld kost relatief veel tijd en geld om te ontwikkelen en is niet ver verwijderd van het uiteindelijke product of systeem. Functionaliteiten en de eerste look & feel van een product, proces of dienst zijn hier veelal aanwezig.

Level 6: De demonstratie van het concept in een relevante omgeving is actueel. Het vindt plaats na de technische validatie in een relevante (pilot) omgeving. Een prototype wordt uitgebreid getest en gedemonstreerd in een testopstelling, die lijkt op een operationele omgeving (pilot plant bijvoorbeeld). Het concept geeft inzicht in de werking van alle componenten tezamen in deze relevante pilot omgeving.

Level 7: De demonstratie van het concept vindt plaats in een gebruikersomgeving; bewijzen van de werking in een operationele omgeving. Demonstratie van het concept in een praktijkomgeving levert nieuwe inzichten op voor de definitieve markttoepassing van een product, proces of dienst.

Level 8: In deze fase vindt het concept zijn definitieve vorm. De technologische werking is getest en bewezen en voldoet aan gestelde verwachtingen, kwalificaties en normen (certificering). Daarnaast zijn ook de financiële kaders voor (massa)productie en lancering bepaald.

Level 9: Het concept is technisch en commercieel gereed; productierijp en klaar voor lancering in de gewenste marktomgeving. Nu het totale ontwikkelingsproces is afgerond is de volgende stap het commercieel wegzetten van een product bij de gewenste doelgroep in de juiste markt.

Diverse regelingen

Zoals gezegd, diverse subsidieregelingen maken gebruik van TRL’s om te kunnen beoordelen in hoeverre een bepaald project innovatief en in welk stadium van ontwikkeling het zich bevindt. De Groene Munt heeft ervaring met diverse subsidieregelingen, zowel nationaal als Europees.

Samenwerking

De Groene Munt werkt intensief samen met de Stichting I-VEE (www.i-vee.nl), een ANBI-erkende organisatie die zich richt op onderzoek, innovatie en kennisdeling voor innovaties op het terrein van emissiereductie in de agrarische sector.