Energietransitie

De Topsector Energie-regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie. Ondersteund worden (combinaties van):

  1. Industrieel onderzoek;
  2. Experimentele ontwikkeling en;
  3. Demonstratieprojecten.

Binnen de Topsector Energie is jaarlijks ongeveer € 130 miljoen subsidie beschikbaar voor innovaties op het gebied van duurzame energieproductie, energiebesparing, flexibilisering van het elektriciteitssysteem (waaronder waterstof), CO2-reductie in de industrie, circulaire economie, en aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Dit budget wordt verdeeld over verschillende energie-innovatie subsidies. De subsidiemogelijkheden zijn hieronder weergegeven.

Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie – DEI+

Bij de energie-innovatie subsidie kunt u denken aan energiebesparing tijdens het productieproces of bijvoorbeeld een innovatieve techniek waarmee CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd. Hiernaast is de regeling ook geschikt voor een investering in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie. Hierbij geldt de voorwaarde dat het project innovatief moet zijn, er wordt daarvoor naar de internationale stand van de techniek gekeken.

Bij demonstratieprojecten gaat het om milieu-investeringssteun. Milieu-investeringssteun mag alleen worden ingezet voor de ondernemer die met zijn eigen activiteiten een milieuvoordeel realiseert tijdens de looptijd van het project (dat wil zeggen: uiterlijk bij ingebruikname van de installatie). Demonstratieprojecten op het gebied van biobrandstoffen kunnen geen subsidie ontvangen vanwege Europese regelgeving. Hiernaast komt ook het opwekken van energie uit afval en het gebruik van afval als brandstof of vulstof niet in aanmerking voor subsidie.

Ook in 2024 gaat de DEI+ weer open voor aanvragen; onder andere voor het demonstreren van vergassingsprojecten op schaal voor de productie van groen gas, biobrandstoffen en biogrondstoffenvergassing (met een budget van 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds). Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe openstelling van de deelregeling ‘DEI+CE’ die specifiek is bedoeld voor circulaire maatregelen die tot emissiereductie leiden. Deze regeling wordt door de RVO afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Het is daarom van belang om op tijd een aanvraag in te dienen.