Duurzame stal

Het ministerie van LNV heeft de innovatiemodule van de SBV subsidieregeling opgesteld voor emissiereductie uit veestallen via brongerichte maatregelen. Het beschikbare budget van 172 miljoen euro wordt de komende tien jaar beschikbaar gesteld. De subsidie is in de eerste tranche bedoeld voor varkens-, melkvee-, geiten- en kalverhouders. 

De officiële naam van de regeling is ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen ten aanzien van investeringen in niet-bewezen innovaties. Het doel van de SBV is het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen, gericht op broeikasgas- en stalemissies. Dit draagt zowel bij aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier als aan realisatie van klimaat- en milieudoelen.

Innovatiemodule
Er worden twee subsidiemodules opgenomen ten behoeve van brongerichte verduurzaming van de veehouderijsector, die verder gaat dan de maatregelen die op dit moment beschikbaar zijn. Dit betreft de subsidiemodule Investering in niet-bewezen innovaties (de innovatiemodule) die zich richt op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waarbij op representatieve schaal en onder representatieve omstandigheden “proof of principle” concepten ontwikkeld en getest worden.

Investeringsmodule
Met een latere wijzigings-regeling zal de tweede subsidiemodule opgenomen. Deze tweede subsidiemodule betreft de subsidiemodule Investering in bewezen brongerichte innovaties (de investeringsmodule) die zich richt op de investering in de aanschaf- en het gebruiksklaar maken van nieuw bewezen innovaties ten behoeve van de nieuwbouw, verbouwing en inrichting van stalsystemen.

Regeling geopend
De regeling is op 25 mei opengegaan. Projecten die worden ingediend zullen door uitvoeringsorganisatie RVO beoordeeld worden. Bij de toekenning vindt er een prioritering plaats op basis van het verwachte percentage emissiereductie, het economisch perspectief, de bijdrage aan dierenwelzijn en de bijdrage aan brandveiligheid. Emissiereductie telt het zwaarst mee, vervolgens het economisch perspectief.

Twee keer per jaar
De Sbv-regeling gaat de komende tien jaar twee keer per jaar open. Na toekenning krijgen de veehouders de subsidie verstrekt op hun rekening. Hiervoor moeten ze wel aantoonbaar in een samenwerkingsverband opereren met onderzoekers en het bedrijfsleven. In de eerste openstelling is voor de varkenshouderij 6,1 miljoen euro beschikbaar, voor de melkveehouderij 9 miljoen euro en voor de geiten- en kalverhouderij ieder 2 miljoen euro. In volgende openstellingen komen ook andere sectoren aan bod.

Regeling met drie fases
De subsidieregeling kent drie fases. Fase 1 is de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, fase 2 de meetfase en fase 3 de resterende levensduurfase. De eerste fase wordt voor 50 tot maximaal 80 procent gesubsidieerd, de meetfase voor 100 procent. Betaling van de meetfase vindt direct plaats tussen meetinstituut en LNV. Voor de resterende levensduurfase komen de afschrijvingskosten van de investeringen in aanmerking na afsluiting van de onderzoeksfase en de meetfase.

Samenwerking
De Groene Munt werkt voor deze regeling exclusief samen met Monteny Milieuadvies, Keigroen en de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Hierdoor is een inhoudelijk zeer sterk team beschikbaar om succesvolle aanvragen te verzorgen in alle diersectoren.